Privacy Statement

Geplaatst op 25 juni 2018

In het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving AVG heeft Muziekvereniging De Poort van Brabant haar Privacy Statement aangepast.

 • Privacy Statement

Muziekvereniging De Poort van Brabant hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging De Poort van Brabant houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens alleen verwerken op basis van een wettelijke grondslag;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging De Poort van Brabant zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Muziekvereniging De Poort van Brabant verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;

Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens:
 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging De Poort van Brabant de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging De Poort van Brabant opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van oud-leden

Persoonsgegevens van oud-leden worden door Muziekvereniging De Poort van Brabant verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Muziekvereniging De Poort van Brabant (archiefopbouw);

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging De Poort van Brabant de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging De Poort van Brabant opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Maximaal 40 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van Sponsoren en/of Vrienden van de Muziekvereniging

Persoonsgegevens van Sponsoren en Vrienden van De Poort worden door Muziekvereniging De Poort van Brabant verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, uitnodigingen en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging De Poort van Brabant de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging De Poort van Brabant opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen wij gebruik maken van derde partijen voor:
 • Het hosten van de website: www.depoortvanbrabant.nl;
 • Opslaan en delen van gegevens: Microsoft OneDrive
 • Vastleggen van bankgegevens: Rabo Telebankieren

Ook worden persoonsgegevens gedeeld met koepelorganisaties waar Muziekvereniging De Poort van Brabant lid van is of waarmee uit hoofde van bijvoorbeeld subsidieregelingen persoonsgegevens gedeeld dienen te worden:
 • Gemeente Cranendonck
 • Cordaad Welzijn
 • BBM (Brabantse Bond van Muziekgezelschappen)
 • KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie)
 • KBZON (Koninklijke Bond voor Zang- en Oratoriumverenigingen)
 • Muziekschool Grensland
 • Cordaad Welzijn

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of wanneer u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU zonder passende waarborgen overeengekomen te zijn.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Muziekvereniging De Poort van Brabant bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals vastgelegd in dit Privacy Statement dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Binnen de Muziekvereniging zijn alleen personen die vanwege hun rol of functie uw persoonsgegevens nodig hebben geautoriseerd om toegang te krijgen tot uw gegevens.
 • Deze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij (of onze verwerkers) maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Muziekvereniging De Poort van Brabant
Weegbreestraat 14
6026 TA Maarheeze
E: info@depoortvanbrabant.nl